Vedtægter for Foreningen for Möbius Syndrom i Danmark

§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Möbius Syndrom i Danmark.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er ved foreningens stiftelse Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:

  • At yde støtte til personer med Möbius Syndrom og deres pårørende specielt ved information om syndromet.
  • At udbrede kendskabet til Möbius Syndrom til gavn for personer med Möbius Syndrom og deres pårørende for derved bl.a. at skabe forståelse for de af syndromet ramtes kår.
  • At virke til støtte og fremme af videnskabelig forskning i relation til Möbius Syndrom.
  • At samarbejde med tilsvarende foreninger og organisationer i andre lande.
  • At virke i interesse for personer med Möbius Syndrom overfor institutioner og myndigheder.
  • At opnå kontakt med alle personer med Möbius Syndrom i Danmark.

 § 3. Medlemskab og kontingent
Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver som lider af Möbius Syndrom, eller som er pårørende til en person med Möbius Syndrom. Endvidere kan optages læger, institutioner og privatpersoner/familier samt aflastningspersoner/aflastningsfamilier med interesse for de med Möbius Syndromet forbundne problemstillinger.

Stk. 1a. Ved indmeldelse skal man tage stilling til om man ønsker et ordinært medlemskab, eller blot ønsker et støtte-medlemskab.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Betales kontingentet ikke rettidigt slettes man af medlemslisten.

§ 4. Lægelig komité
Stk. 1. Til foreningen kan knyttes en lægelig komité, der virker som rådgivende organ for foreningen og sundhedsvæsnet. Foreningens bestyrelse – eller en af bestyrelsen udpeget person – varetager kontakten med den lægelige komité og holder den underrettet om foreningens arbejde og planer.

§ 5. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af formand.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Stk. 3. Samtidig med indkaldelsen skal alle foreningens medlemmer have tilstillet årsregnskab og forslag til budget.

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle ordinære medlemmer, som er fyldt 15 år, og som senest 8 dage før generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 5. Hvert ordinært medlem/medlemskab har én stemme. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt til et andet medlem eller en myndig person, som er nærtstående.

Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen har meddelt foreningens medlemmer, at det kommer til behandling.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 8. For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves det at mindst 1/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.

§ 7. Dirigent
Stk. 1. Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder generalforsamlingen og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. gyldigheden af generalforsamlingens beslutninger.

§ 8. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen der foruden formanden består af 2-4 medlemmer. Bestyrelsen – herunder formanden – vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. På den stiftende generalforsamling vælges 2 af bestyrelsens medlemmer dog kun for ét år. På lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år afgår de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og andre bestyrelsesposter, hvert år på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i hans fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 6.  Referatet fra generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen, men ikke referater fra almindelige bestyrelsesmøder

 § 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er 1. juni – 31. maj. Første regnskabsår er dog fra foreningens stiftelse til 31. maj 2002.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Såfremt mindst ¼ af foreningens medlemmer ønsker det, skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 10. Bidrag

Stk. 1. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).

§ 11. Tegningsregel og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden – og i hans forfald af næstformanden – i forening med mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningens medlemmer økonomisk ud over det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer derfor på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er fremsat overfor bestyrelsen og bekendtgjort overfor medlemmerne i overensstemmelse med § 5, stk. 6.

§ 13. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis det vedtages på en generalforsamling med dette punkt på dagsordenen og kun når 2/3 af foreningens ordinære medlemmer stemmer derfor. Såfremt der ikke er repræsenteret 2/3 af foreningens ordinære medlemmer på generalforsamlingen, men 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer dog stemmer for forslaget, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter. På denne nye generalforsamling kan forslaget om opløsning af foreningen vedtages med mindst 2/3 flertal af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler efter generalforsamlingens bestemmelse en dansk forening med et beslægtet formål, en handicaporganisation eller videnskabelige eller almennyttige formål.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.